Pravila bivanja v dijaškem domu

III. HIŠNI (DOMSKI) RED

TEMELJNA PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU LIZIKE JANČAR

 1. Temeljna pravila veljajo za vse dijakinje in študentke ter  zagotavljajo varnost vsakega posameznika in spoštovanje temeljnih človekovih pravic.
 2. Dijakinje so dolžne redno obiskovati šolo, izpolnjevati šolske obveznosti in sodelovati  v vzgojno-izobraževalnem delu doma.
 3. Dijakinje so razporejene v vzgojne skupine, ki jih vodijo vzgojitelji.
 4. Stanovalke se v domu odgovorno vedejo, s svojim obnašanjem ne vznemirjajo oz. motijo drugih.
 5. V jedilnico prihajajo primerno oblečene in imajo pravilen odnos do hrane (odmetavanje hrane, pospravljanje prostora za seboj…).
 6. Dolžne so čuvati domsko premoženje in preprečevati škodo.
 7. Dijakinje skrbijo za urejenost doma, domske okolice in se pri tem ekološko obnašajo (ločeno zbiranje odpadkov…).
 8. V medsebojnih odnosih spoštujejo temeljne človekove pravice, priznavajo različnost in so strpne do drugačnih.
 9. Do sostanovalk, delavcev doma in obiskovalcev se vedejo kulturno in prijazno.
 10. Prinašanje in uživanje alkohola ter drugih prepovedanih substanc v domu ni dovoljeno.
 11. Prihajanje v  dom v omamljenem stanju ni dovoljeno.

HIŠNI RED:

1. Čas obrokov:
od ponedeljka do petka:
5.30 do 8.00 – zajtrk
10.30 do 16.30 – kosilo
18.30 do 20.00 – večerja

2. Organizirane učne ure:
- dopoldan od 08.00 do 11.00  
- popoldan od 15.00 do 18.00

3. Generalno čiščenje sob:
Enkrat tedensko in pred odhodom na počitnice.

4. Menjava posteljnega perila:
Vsakih 14 dni – datum javljen na oglasni deski

6. Uradne ure v tajništvu:
Od 7.30 – 9.00  in od 13.00 – 14.30

7. Uradne ure v  računovodstvu:
Vsak dan od 7.00 - 13.00  in ob sredah do 15.00

8. Prispela pošta:
Pošta za dijakinje je v recepciji in jo razdeli vzgojitelj. Vsako priporočeno pošto dvigne dijakinja sama.

9. Prosti čas , interesne dejavnosti:
Dnevno od 18.00 do 20.00  oz. 20.30

10. Večerno dežurstvo dijakinj:
Dnevno med  21.00 – 21.30

Naloge dežurne dijakinje:
- opravi pregled sob,
- vpiše odsotne  in morebitne posebnosti v zvezek dežurstva ter ga odnese v recepcijo.

11. Nočni mir in čas namenjen počitku:
Od  22.00  do  5.00 zjutraj.

12. Ob petkih je dom odprt do 19.00; v kolikor imajo dijakinje šolske obveznosti tudi v soboto,  se dom zapre v soboto zjutraj ob 8. uri oz. po potrebi.

Ob nedeljah dijakinje prihajajo v dom od 16.00 dalje.

SOBNA PRAVILA
1. Vse dijakinje v sobi imajo enake pravice in dolžnosti.
2. Soba mora biti urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijakinje same.
3. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe so enake za  vse stanovalke sobe.
4. Pred odhodom domov morajo dijakinje generalno počistiti sobe.
5. V bivalnih prostorih je obvezna uporaba copat.
6. Stanovalke sobe so zadolžene in osebno odgovorne za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora biti stanje tako kot ob prihodu.
7. Plakate je dovoljeno pripenjati na za to določena mesta.
8. Vsako okvaro v sobi morajo dijakinje prijaviti vzgojitelju ali hišniku.
9. Vsaka dijakinja ima svoj zasebni prostor v sobi, ki ga uporablja sama (omara, postelja, pisalna miza).
10. Vstop v sobo je dovoljen samo dijakinjam, ki v njej živijo, drugim pa samo v soglasju z ostalimi stanovalkami in v njihovi navzočnosti.
11. Obiski v sobah so dovoljeni le v soglasju z vzgojitelji.
12. Glasbeni aparati morajo biti naravnani na sobno jakost.
13. Od 22.00 do 5.00 zjutraj sta v domu mir in tišina, ta čas je namenjen nočnemu počitku.
14. Po 21.00 morajo biti vse dijakinje v svojih sobah (nadstropjih).
15. Ob zaključku šolskega leta morajo dijakinje odnesti vse osebne stvari domov.
16. V sobe ni dovoljeno prinašati jedilnega pribora in posode iz kuhinje.
17. Na okenske police ni dovoljeno odlagati hrane.
18. Ob odhodu iz doma so dijakinje dolžne zapreti okna ter izklopiti aparate iz el. omrežja.
19. Dijakinje se ne zaklepajo v sobe.
20. Čevlji se odlagajo v  garderobah.
21. Dijakinje se ne smejo zadrževati pri odprtih oknih.

UČENJE V DOMU
1. V domu so organizirane učne ure od 8.00 do 11.00 za tiste dijakinje, ki imajo pouk popoldan, in od 15.00 do 18.00 za dijakinje, ki imajo pouk dopoldan.
2. Učenje poteka po sobah in v ta namen  prirejenih učilnicah.         
3. V času učnih ur morajo biti zagotovljeni pogoji za učenje (mir in tišina).
4. Med učnimi urami se dijakinje učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo.
5. Vsako odsotnost v času učnih ur morajo dijakinje predhodno opravičiti vzgojiteljici.

IZOSTANKI OD POUKA IN ODSOTNOST IZ DOMA
1. Če dijakinja zboli ali iz drugega opravičljivega razloga ne more k pouku, mora    o tem pravočasno obvestiti svojega ali medskupinskega vzgojitelja (pred pričetkom pouka).
2. Če se dijakinja, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do ponedeljka, mora samo oz. njeni starši o vzroku odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja.
3. Dijakinja mora vsako odsotnost iz doma javiti vzgojitelju.
4. Če se dijakinja zvečer ne vrne  v dom, so dolžne sostanovalke o tem obvestiti skupinsko oz.  medskupinsko vzgojiteljico in dežurno dijakinjo.
VEČERNI IZHODI
1. Dijakinje prvih letnikov praviloma nimajo večernih izhodov.
2. Večerni izhodi dijakinj so do 20.00 v zimskem času in do 20.30 v poletnem času.
3. V izjemnih primerih je možen  podaljšan izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta, domski ples, itd), vendar le v dogovoru s starši.
4. Dijakinje dobijo podaljšan izhod le pri svojih vzgojiteljih. V njegovi odsotnosti ter ob nedeljah daje dovoljenje za izhode medskupinski dežurni  vzgojitelj (prav tako s soglasjem staršev).
5. Ob prihodu od doma se vse dijakinje ob prihodu v dom  evidentirajo.
6. Dijakinje se po 20.00 oz. 20.30 pri vsakem izhodu in prihodu evidentirajo.
7. Ob izhodih dijakinje pri receptorju pustijo domsko izkaznico oz. osebni dokument.
8. Za študentke velja neomejen izhod, ki se evidentira računalniško. S svojim prihodom v dom ne smejo motiti dijakinj.

Vizitka

Dijaški dom Lizike Jančar
Titova 24a
2000 Maribor

Tajništvo: 02 300 46 66
Recepcija: 02 300 46 15
Računovodstvo: 02 300 46 88
Fax: 02 300 46 77

E-pošta:
tajnistvo.dd-mblj@guest.arnes.si

Vpis:
vlasta.prajnc@guest.arnes.si

Avtorske pravice © 2014 - Dijaški dom Lizike Jančar
Izdelava in oblikovanje spletnih strani PCMobil

Spletna stran Dijaškega doma Lizike Jančar uporablja piškotke. S pritiskom na gumb se strinjam z uporabo. Več o piškotkih